Redduck

Hi everyone!

We want to introduce you to our company, and tell you some interesting facts about RedDuck.

We can confidently state that we are a fast-growing innovative company engaged in development in the field of blockchain and financial technologies.

In March 2020, we started building our first team. Nowadays, the number of our employees more in 10 times.

In May-June 2020, we received our first blockchain project, which was done by only one specialist.

Already in December 2020, we took part in the All-Ukrainian Blockchain Hackathon and took prize places, and the age of the participants from our company wasn`t more than 19 years.

Since then, we have been investing and expanding the RedDuck team, taking cool and interesting projects and attracting professionals in the field of blockchain technology.

We are a company that trains specialists from the beginner level. Most employees, coming to us at the Junior level, quickly acquire the necessary skills and become good specialists in the field of blockchain product development. We have a very powerful author’s blockchain school, which is currently training the specialists we need.

This is qualities of our employees that help us to grow and make cool projects:

• Intellect

• Gumption

• Teamwork

• Orientation to the result

Because of that we have high ratings on the clutch resource.

The mission of our company is to unite professionals and become the best blockchain company in the world, and that is why we are open to new ideas and specialists who will share their values ​​with us.

Our employees work on their self-development and know what they want to achieve in the future, and our management style supports this.

Also we are giving our team members such working conditions that contribute to high-quality and rapid growth in our company.

We have a friendly, healthy atmosphere and a young team, and, by the way, the average age of our employees is 22 years. Each team member has the opportunity to gain invaluable experience in a blockchain startup. We have democratic management and flexible processes, and some employees have the opportunity to try themselves in other internal projects. We value every member of the team and giving a lot of attention to personal and professional development. We have a modern technology stack and therefore our experience is extremely relevant in our field. We provide blockchain knowledge not only to developers, but also to the other employees who are not directly related to development. We also pay attention to the level of English of our employees, because our customers are mostly from English-speaking countries.

This way you began your acquaintance with the RedDuck company and we plan to tell more about us in the future.

Stay tuned for our news in our next posts.

RedDuck company

Вітаємо вас, друзі! Це Redduck!

Наразі ми хочемо трішки познайомити вас з нашою компанією, а саме розповісти цікаві факти про RedDuck. Ми сміливо можемо сказати, що ми швидкозростаюча інноваційна компанія, яка займається розробкою у сфері блокчейн та фінансових технологій.

У березні 2020 року почалася формуватися наша перша команда, яка виросла на сьогоднішній день більше, ніж у 10 разів.

У травні-червні 2020 року ми отримали наш перший проект з блокчейну, якій виконував лише один спеціаліст.

Уже в грудні 2020 року ми розмістилися на Всеукраїнському Blockchain Hackathon та почали займати призові місця, а вік учасників від нашої компанії не перевищував 19 років.

З того часу ми займаємось збільшенням інвестицій та розширенням команди RedDuck, отримуючи круті проекти та залучаючи професіоналів у сфері блокчейн-технологій.

Ми компанія, яка готує спеціалістів з початкового рівня. Так, більшість співробітників, приходячи до нас на рівні Junior досить швидко опановують необхідні навички і становляться дуже крутими спеціалістами у сфері розробки блокчейн продуктів. Ми маємо дуже потужну авторську блокчейн школу, яка наразі і займається підготовкою необхідних нам спеціалістів.

Наші працівники мають цінні якості, які допомагають нам зростати та робити круті проекти, а саме:

• Розум

• Кмітливість

• Лояльність

• Командність

• Орієнтованість на результат

Тому, мабуть, ми і маємо максимальні оцінки на ресурсі clutch.

Місія нашої компанії — об’єднувати професіоналів та стати кращою блокчейн-компанією у світі й саме тому ми відкриті до нового та до спеціалістів, які розділяють з нами наші цінності.

Наші співробітники працюють над своїм саморозвитком і точно знають, чого вони хочуть досягти у майбутньому, а наш стиль управління сприяє цьому.

А ще мі надаємо своїм тімейтам такі умови роботи, які сприяють якісному і швидкому зростанню у нашій компанії. У нас дружня, здорова атмосфера та молода команда, і до речі, середній вік команди складає 22–23 роки. Кожен учасник команди має змогу отримувати безцінний досвід у стартапі з блокчейну. У нас досить демократичний менеджмент та гнучкі процеси, а деякі співробітники мають можливість спробувати себе в інших внутрішніх проектах. Ми цінуємо кожного учасника команди і приділяємо багато уваги для особистого і професійного розвитку. У нас сучасній стек технологій і тому наш досвід надзвичайно актуальний у нашій сфері. Ми надаємо знання з блокчейну не тільки розробникам, а й іншим працівникам, які не пов’язані безпосередньо з програмуванням. А також ми слідкуємо, щоб наш рівень англійської мови був на високому рівні, тому що наші замовники здебільшого з західних країн.

От ми і почали наше знайомство з компанією RedDuck і плануємо ще більше розповісти про нас у майбутньому.

Слідкуйте за нашими новинами у наших наступних постах

RedDuck: Your Blockchain Development Partner 🏆

RedDuck is a fast-growing, innovative Web3 and financial technology company. We offer customized solutions for the blockchain industry, regardless of complexity